Fjalë Kyçe

INPO e shqetësuar se sa shpenzon nga buxheti komuna e Prishtinës

Organizata INPO shpreh shqetësim ndaj realizimit të ulët të buxhetit për investime kapitale në komunën e Prishtinës. Sipas të dhënave del se kjo komunë i ka shpenzuar vetëm 43 për qind të buxhetit për investime kapitale, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

“INPO i bën thirrje publike kryetarit të komunës dhe Kuvendit Komunal që të bëjnë një analizë të hollësishme të arsyeve të mos shpenzimit të buxhetit në projektet kapitale dhe të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për përmirësimin e punës në realizimin e buxhetit”, thuhet në komunikatë.

Sipas raportit financiar të Komunës së Prishtinës për periudhën l janar – 31 dhjetor 2018, i cili pritet të diskutohet në mbledhjen e radhës të Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF), ekzekutivi komunal, respektivisht kryetari i komunës, nuk ka arritur të shpenzojë as gjysmën e buxhetit të planifikuar për investime kapitale. Nga mbi 38 milionë euro të parapara për këtë kategori, komuna ka shpenzuar vetëm 16 milionë e 728 mijë euro, apo vetëm 43.47% të mjeteve në dispozicion. Krahasuar me vitet paraprake 2017, 2016 dhe 2015, vërejmë se niveli i ekzekutimit të buxhetit për investime kapitale ka pësuar rënie drastike. Në vitin 2017, nga kjo kategori buxhetore ishin shpenzuar 56.48% të mjeteve në dispozicion, ndërkaq 58% në vitin 2016 dhe 62% në vitin 2015.

INPO thotë se ky trend në rënie i shpenzimit të buxhetit të dedikuar për investime kapitale, dëshmon paaftësinë e komunës për t`i planifikuar dhe realizuar projektet kapitale brenda vitit buxhetor.
INPO ka vërejtur se 8 milionë euro apo 50% e mjeteve për këtë kategori janë shpenzuar në tremujorin e fundit të vitit 2018, që është tregues i qartë për mungesën e angazhimit sistematik të komunës për të menaxhuar dhe mbikëqyrur realizimin e investimeve kapitale.

Zyra Kombëtare e Auditimit, në raportet vjetore të pasqyrave financiare të komunës, në vazhdimësi i ka rekomanduar kryetarit të komunës, që t`i vlerësojë arsyet për nivelin e ulët të ekzekutimit të buxhetit për investime kapitale. Siç vërehet në raportin financiar, kryetari nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të shpenzuar më denjësisht këtë kategori. Madje në këtë raport nuk janë reflektuar veprimet e kryetarit për t`i adresuar rekomandimet e Zyrës Kombëtare të Auditimit.

“Nga ana tjetër, komuna nuk ka pasur asnjë vështirësi që të realizojë shpenzimet e luksit, madje ka tejkaluar shumat e aprovuara për shpenzim. Për 12 muaj komuna për (i) dreka zyrtare ka shpenzuar mbi 30 mijë euro, ndërkaq të aprovuara ishin vetëm 25 mijë, (ii) për telefona mobil ka shpenzuar mbi 83 mijë euro, mbi 8 mijë euro më shumë së sa ishte planifikuar, (iii) për karburante për vetura ka shpenzuar mbi 163 mijë euro apo mbi 13 mijë euro më shumë se planifikimi, si dhe (iv) qiraja për vetura është tejkaluar për 180 mijë e 990 euro, ku në vlerë totale për qiraja për vetura është janë shpenzuar nga buxheti i komunës 235 990 euro apo 300% më shumë”, thotë INPO.

Gjithashtu, sipas INPO-së ngecje është vërejtur edhe në inkasimin e të hyrave vetjake nga disa kategori të të hyrave, respektivisht nga inkasimi i mbeturinave, ku janë inkasuar afër 1.5 milion euro, ndërsa parashikimet për mbledhje të taksës për këtë kategori ishin qenë afër 5 milionë euro, si dhe tek taksat për shfrytëzimin e hapësirave publike, në inspeksion etj..

Në këtë drejtim, INPO fton kryetarin e komunës së Prishtinës që me seriozitetin maksimal të angazhohet në identifikimin e faktorëve që kanë ndikuar në mos realizmin e buxhetit për këtë kategori dhe në bashkëpunim me Kuvendit Komunal të hartojnë strategji të fokusuar në investime kapitale të bazuar në prioritete dhe planifikim të mirëfilltë financiar, gjithnjë duke u bazuar në nevojat reale të qytetarëve në mënyrë që përmirësoj kualitetin e shërbimeve dhe jetën në komunën e Prishtinës.