Fjalë Kyçe

Komisioni për ankesa i FFK-së i refuzon ankesën Samir Sahitit

Komisioni për ankesa i FFK-së i refuzon ankesën Samir Sahitit

Futbollistit Samir Sahiti i është refuzuar ankesa e bërë për Komisionin për Ankesa në FFK.

Samiri është ankuar për ish-klubin Besa e Pejës, për të cilët ka konstatuar se nuk është paguar nga klubi pejan.

Më poshtmë mund të gjeni vendimin dhe arsyetimin e Komisionit për Ankesa.

V E N D I M

Refuzohet ankesa e ish lojtarit të FC “ Besa “ nga Peja Samir Sahiti me numër të protokollit 347/1 e dates 24.01.201 si e pabazuar dhe vertetohet vendimi i komisionit të shkallës së parë lidhur me kompenzimin e mjeteve të papaguara sipas kontratës

A r s y e t i m

Komisioni për ankesa në rastin e refuzimit të ankesës së palës së ankimuar – vertetimit të vendimit të shkallës së parë për bazë pati faktet e ofruara nga ana e FC “ Besa “ nga Peja lidhur me shumat e paguara në emër të kontratës , vendimin e komisionit për shkëputje të kontratës, si dhe kontratën e lojtarit të deponuar në Federatën e Futbollit të Kosovës dhe nga të njejtat gjeti fakte së komisioni shkallës së parë ka zbatuar drejtë dhe me perpikëri dispozitat juridike nga aktet normative dhe me ketë refuzon ankesën e lojtarit Samir Sahiti me numër të protokollit të dates 24.01.2019 si të pa bazuar dhe verteton vendimin e shkallës së parë.