Fjalë Kyçe

Një muaj paraburgim ndaj dy të pandehurve për mashtrim

Një muaj paraburgim ndaj dy të pandehurve për mashtrim

Gjykata Themelore në Prishtinë ka vendosur një muaj paraburgim kundër dy të pandehurve G.S. dhe E.B. për shkak të dyshimit se secili veç e veç ka kryer veprën penale Mashtrim nga neni 323 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas kësaj Gjykate ekziston dyshimi i bazuar se të pandehurit kanë kryer veprën penale që i’u vihet në barrë dhe Gjykata ka vlerësuar se janë përmbushur arsyet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit nga neni 187 par.1 nën par.1.1, 1.2, 1.2.1 dhe 1.2.3 të KPPK-së.

Kundër këtij vendimi pala ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës.